תקנון המכינה - אישור קריאה | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

 

תקנון מחייב לחתימת הסטודנט/ית

1. חובת נוכחות בלימודים

א. הנוכחות בכל הקורסים הִנָה חובה, ונדרשת 100% נוכחות.
ב. סטודנט אשר ייעדר מעל 20% מהשיעורים מכל סיבה שהיא (כולל אישורי מחלה), לא יורשה להמשיך בלימודיו בשנת תשע"ט ויועבר דיווח למשרד הביטחון  ו/או החינוך על הקפאת מלגת הקיום ו/או מלגת שכר הלימוד (בהתאם להוראת  משרד החינוך).
ג. סטודנט אשר נעדר מסיבה כל שהיא מתבקש להודיע על כך ליועץ ד"ר יוסי פרלמן לאישור ההעדרות .
ד.  היעדרות תאושר בשל הסיבות הללו : שירות מילואים, מחלה ממושכת, הריון, לידה וסיבות משפחתיות אחרות, ובהצגת אישור מתאים לכך.
ה. סטודנט המאחר לשיעור, לא יורשה להיכנס אליו עד להפסקה.

ו. סיום שנת תשע"ט וקבלה לתואר בהתאם למכתב קבלה שקיבל  סטודנט ביום הרשמתו.

2. נוהל סדרי בחינות
א. מועד א', מועד ב' ומועד חריג:  סטודנט רשאי לגשת לבחינות סיום קורס בתנאי שלא עבר את מכסת ההיעדרות הקבועה בתקנון, עמד בדרישות תשלום שכר הלימוד, ההוצאות הכלליות וחובותיו לספרייה. לוח מועדי הבחינות מתפרסם באתר האינטרנט של המכללה ובמערכת ה- Moodle , כחודש לפני סיום הסמסטר.
הודעה על מיקום הבחינה מתפרסמת ביום הבחינה במכללה ובכרטיס הנבחן.
סטודנט רשאי לגשת לבחינות מועד א' ו/או ב' על פי בחירתו (גם למטרות שיפור ציון). 

 הציון הגבוה בבחינה בין מועדי א או ב הוא הקובע. הטבה זו קיימת ותקפה אך ורק במרכז ללימוידם קדם אקדמיים.

במקרים חריגים בלבד (מילואים, מחלה ממושכת, אבל, חפיפה במועדי בחינות, נישואין וכו'), הסטודנט יוכל לבקש מועד מיוחד על ידי  טופס מיוחד הנמצא באתר המכללה . ועדת חריגים בראשות דיקאנית הסטודנטים תדון בכל מקרה לגופו ותודיעה אם אושר המועד החריג. לא תתאפשר הגשת בקשה למועד חריג נוסף.
ב. על הנבחן להימצא במקום הבחינה במועד.  לא ניתן להיכנס לבחינה לאחר תחילתה.
משך הזמן שנקבע מחייב את כל הנבחנים, למעט נבחנים בעלי אישורים מיוחדים.
ג. במהלך המבחן יש להישמע להוראות המשגיח.
ד. לפני תחילת המבחן יש להניח על השולחן תעודת זהות, כרטיס נבחן (ניתן להנפיק באתר המכללה), כלי כתיבה.  לא יימצאו על השולחן ספרים, מחברות, רשימות, קלמרים או תיקים וטלפונים ניידים, פרט למקרים של היתר מפורש להשתמש בספר, מילון וכיו"ב. 
יש לכבות טלפונים ניידים ולהניחם בתיקים האישיים.
ו. הבחינות נערכות בעילום שם ועל פי מספר תעודת הזהות בלבד. 
ז. נבחן לא ישוחח עם נבחנים אחרים בזמן הבחינה. המבקש לפנות בשאלה או בבקשה למרצה הנוכח או  למשגיח - יעשה זאת בהרמת יד.
ח. נבחן לא יעזוב את מקומו, לא יחליף אותו ולא יצא מחדר הבחינה ללא רשות המשגיח. 
ט. יש לכתוב את התשובות בכתב יד ברור ונקי. את הטיוטה יש למחוק בהעברת קו.  גיליונות בחינה נוספים ניתן לקבל אצל המשגיחים, לאחר מסירת הטיוטה הראשונה.
י. בסיום הבחינה על הסטודנט למסור את המבחן למשגיח ולאשר זאת בחתימתו.
יא. סטודנט שעשה מעשה על מנת לשפר ציון או להשיג יתרון אקדמי בעבורו או בעבור סטודנט אחר בדרך לא כשרה, לרבות העתקה בבחינה, הכנסת חומר אסור לבחינה, דיבור בעת הבחינה, זיוף זהות, אי ציות למשגיחים והתנהגות בלתי הולמת - ייקרא לסדר בפני  ועדת  המשמעת  המוסדית  שתקבע, על פי חומרת  העבירה, את העונש לו הוא ראוי, עד כדי הרחקה לצמיתות מהלימודים.
יב. סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה/עבודה ובלבד שעיין בבחינה או בעבודה טרם הגשת הערעור.  את הגשת הערעור ניתן להגיש שבועיים מיום פרסום הציון.

3. כללי התנהגות במכללה ובמתקניה
כללי משמעת
סטודנט ישמור על כללי המשמעת שלהלן:
א. יקפיד על כבוד האדם, כבוד הסגל האקדמי, הטכני והמנהלי ועל  כבוד עמיתיו  הסטודנטים. 
כמכללה אקדמית ישראלית ורב תרבותית יכבדו הסטודנטים חגים ומועדים רשמיים וימי זיכרון על פי לוח משרד החינוך.
ב. הסטודנט ימלא בנאמנות את כל חובותיו הלימודיות והאחרות בהלימה לתקנון.
ג. הסטודנט יציית להוראות אנשי סגל המכללה (מנהלי ו/או אקדמי כאחד) בשעת מילוי תפקידים.  חברי הסגל האקדמי יקבעו נהלים המיוחדים לשיעוריהם בהתאם לשיקול דעתם ובמטרה לקיים הוראה משמעותית, וזאת בצמוד לתקנון האקדמי.
ד. הסטודנט ישמור על רכוש המכללה, על הניקיון והסדר בכל תחומי המכללה.   הכנסת מזון ושתייה לחדרי הכיתות, ההרצאות, המעבדות וחדרי המחשב אסורה בהחלט. 
ה. העישון מותר בפינות העישון בלבד.
ו. השימוש בטלפונים ניידים במהלך פעילות לימודית במכללה אסור. הטלפונים הניידים יישארו מכובים בכל מהלך השיעורים.
ז. הכנסת בעלי חיים לתחום המכללה אסורה.
ח. סטודנט אשר יוצא יותר מפעם אחת במהלך השיעור, תירשם לו היעדרות מאותו שיעור.

רשות המשמעת הינה אחראית על אכיפת כללי התנהגות אלה.


4. פירוט עבירות המשמעת
א. אי ציות להוראות איש סגל במסגרת מילוי תפקידיו
ב. הפרת תקנה או הוראה המתייחסת לשימוש במתקני המכללה או רכושה
ג. גרימת נזק מכוון לרכוש המכללה או חבלה בו
ד. פגיעה בכבוד המכללה ו/או בכבודו של בעל תפקיד במכללה ובמעמדו בתור שכזה
ה. תקיפה פיזית ו/או מילולית של בעל תפקיד במכללה שעה שהיה במילוי תפקידו

ו. כל פגיעה פיזית או מילולית בסטודנט אחר תחשב כעבירת משמעת
ז. שימוש ברכוש המכללה, כולל מחשב, לצרכים פרטיים
ח. הפרת חובה לימודית המוטלת עליו, ובכלל זה עשיית מעשה על מנת לשפר ציון או להשיג יתרון אקדמי עבורו או עבור סטודנט אחר בדרך לא כשרה, לרבות העתקה בבחינה, הכנסת חומר אסור לבחינה ובכלל זה קשירת קשר ו/או השתתפות בקשר ו/או ניסיון לבצע כל אחת מאלו.
ט.  ביצוע מעשה שיש בו משום מרמה, הונאה, זיוף, מסירת מידע כוזב בכל הנוגע במישרין או בעקיפין להיותו סטודנט ולחובותיו וזכויותיו בתור שכזה.
י. התנהגות שאינה הולמת סטודנט ומעשה שאינו בגדר אחת מיתר העבירות המוגדרות בפרק הנוכחי.
יא. הוצאה ללא רשות של ספר או כל חומר אחר השייך לספרייה, ו/או ביצוע פעולה בניגוד לתקנון או לנהלי הספרייה, הפוגעת בזכותם של אחרים להשתמש בספר או כל חומר אחר השייך לספרייה, ו/או השחתת ספר או כל חומר אחר השייך למכללה, על ידי תלישה או הרחקה של חלקים ממנו.
יב. הפעלת טלפון נייד במהלך הפעילות הלימודית במכללה ובמהלך ההתנסות בהוראה בבתי-הספר המאמנים, פרט למקרה חירום שעליו יש לקבל אישור מראש מהמרצה.

סטודנט שעבר אחת מהעברות האלה יוזמן לדיון בפני ועדת המשמעת המכללתית, וזו תקבע, על פי חומרת העבירה, את העונש המתאים: פסילת בחינה/עבודה, עבודת שירות לטובת הקהילה/מכללה, פסילת קורס ודחיית אפשרות להשלמתו, השעיה מלימודים, הרחקה מלימודים.   פרטי העבירה והחלטת ועדת המשמעת יפורסמו.


5. תקנות מִנְהל
א. חובתו של כל סטודנט השוהה במכללה לכבד בעמידת דום בשעת צפירה בימי זיכרון והנצחה
ב. חובה על כל סטודנט למלא בדייקנות אחר הוראות המזכירות בדבר מועדי הצגת אישורים, תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים
ג. חובתו של כל סטודנט לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקו האישי במנהל תלמידים או באמצעות מערכת הציונים באתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת וכו').
ד. חובת הסטודנט לבטח את עצמו בביטוח בריאות, לשלם לביטוח לאומי ולבטח עצמו ביטוח נזיקין.

 

6. מלגות לשנה זו:
א. הזכאות למלגה נקבעת על ידי משרד הבטחון או משרד החינוך ולא על ידי האקדמית גורדון.
ב. יש להביא בחשבון כי המלגה המקסימלית המאושרת לא מכסה את מלוא העלויות הנדרשות על ידי האקדמית גורדון, הכוללות גם דמי רישום, תשלומים נלווים ועלויות מימ"ד על פי הצורך.
ג. סטודנטים הזכאים להחזר כספי בעקבות קבלת מלגה יקבלו את ההחזר בתום שנת המכינה, לאחר העברת התשלומים עבורם לאקדמית גורדון.

 

לאישור קריאת התקנון יש ללחוץ כאן

צור קשר
  • captcha
  • 5033*

מפת הגעה למכללה

לחץ להגדלה
דרכים ליצירת קשר חדשות האקדמית גורדון גלריית תמונות