מכרזים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

מספר מכרז נושא המכרז מועד פרסום מועד סגירה סטטוס המכרז קבצי המכרז הערות
3/2022 מכרז פומבי
להספקת מחשבי Business AIO  עבור כיתות מחשבים וסגל המכללה
30-9-22 9-11-22 פתוח

הודעה לאתר בעברית

הודעה לאתר בערבית

מסמכי מכרז

הודעת עדכון

מענה לשאלות הבהרה

הודעת עדכון: דחיית מועד הגשה

מענה לשאלות הבהרה 2

 
2/2022 רישוי תוכנת SPSS לאקדמיה 3-8-22 16-8-22 סגור

הודעה לאתר

חוות דעת

 
1/2022 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות בינוי בקמפוס המכללה 14-4-22 22-5-22 סגור

אדריכלות

איטום

אינסטלציה (יש ללחוץ על "הורד" בפינה הימנית עליונה")

חשמל ותאורה

מיזוג אוויר

מעלית

קונסטרוקציה (יש ללחוץ על "הורד" בפינה הימנית עליונה")

בטיחות

מסמכי המכרז

כתב כמויות

הודעה לאתר בעברית

מפרט טכני מיוחד(עודכן ב 15-5-22)

 

נייר עדכון חתך צד ליאובק

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

עדכון 23-5
נוסח ערבות
תשובות הבהרה 3