מכרזים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

מספר מכרז נושא המכרז מועד פרסום מועד סגירה סטטוס המכרז קבצי המכרז הערות
2-2019 מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע
פרויקט לבניית תוספת קומה ולשיפוץ
רחבת כניסה בקמפוס המכללה
6.6.2019 26.6.2019 סגור

הודעה בעברית

הודעה בערבית

נוסח מכרז

קבצי מפרטים

קבצי תוכניות

כתב כמויות

עדכונים נכון ל 13-6-19

הודעה על סיור קבלנים

הודעה לעדכון תנאי סף

סיכום סיום קבלנים

הודעה כתב כמויות + הגשת שאלות

הודעת עדכון 20-6-19

מענה לשאלות 27-6-19

4-2019 ספק יחיד בתחום ריהוט טכנולוגי 22-12 29-12 סגור הודעה לאתר חוות דעת
1/2020 מכרז פומבי למתן שירותי הסעות תלמידים 30/1 26/2 פתוח

הודעה בעברית

הודעה בערבית

מסמכי מכרז

 

סיור קבלנים ב-5.2.20 בשעה 10:00

הגשת הצעה עד תאריך 26.2.20 עד השעה 13:00.

סיור ספקים נוסף

מענה לשאלות הבהרה 19-2

2/2020 מכרז מסגרת להקמת מאגר ספקים לאספקת חומרי ניקוי וציוד מתכלה 30/1 27/2 פתוח

הודעה בעברית

הודעה בערבית

מסמכי המכרז

טבלת אקסל

סיור קבלנים ב-6.2.20 בשעה 10

הגשת הצעה בתאריך 27.2.20 עד השעה 13:00.

סיור ספקים נוסף

מענה לשאלות הבהרה 19-2

3/2020 מכרז פומבי מס' 3/2020 לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות דיפון וחפירה בקמפוס המכללה 10/4 7/5  

מסמכי המכרז

הודעה בעברית

הודעה בערבית

הגשת הצעה בתאריך 7.5.2020 עד השעה 13:00.

קבצי תוכניות וכתב כמויות

קובץ רשימת תוכניות

קובץ מפרט טכני

דוח קרקע

מענה לשאלות הבהרה

הודעות הבהרה – כמויות ושינוי תאריך הגשה

תוספת לכתב כמויות ושינוי תאריך הגשה

הודעת הבהרה וכתב כמויות להגשה כולל התוספת 7-5-20