תקנון למניעת הטרדה מנית | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך


תקציר תקנון למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית גורדון


[מסמך זה מהווה תקציר בלבד. הנוסח המחייב הינו הנוסח המלא של התקנון למניעת הטרדה מינית במכללה הנמצא באתר המכללה]

התקנון מתייחס לנשים וגברים כאחת.מטעמי נוחות, השימוש בלשון זכר ונקבה הוא לסירוגין


מטרה:

המכללה האקדמית גורדון הציבה לה כמטרה בעלת חשיבות רבה להבטיח סביבה המכבדת את הלומדים והעובדים בו, שאין בה הטרדה מינית או התנכלות על רקע של הטרדה מינית. מעשי הטרדה והתנכלות פוגעים בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. מעשים כאלו אסורים על פי חוק. בנוסף, הם מהווים עבירת משמעת חמורה.


תוכן התקנון:

התקנון למניעת הטרדה מינית במכללה מפרט ומבהיר את פעולות המכללה לשם מניעת הטרדה מינית או התנכלות, לרבות פעולות במישור ההסברתי, וקובע את סדרי הטיפול בתלונה שהוגשה. התקנון נועד להוסיף על האמור בחוק ובתקנות ולא לגרוע מהם.


על מי חל התקנון?

הוראות התקנון נוגעות לכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות שבוצעו על ידי איש מכללה כלפי איש מכללה אחר וכן כלפי הטרדה או התנכלות שבוצעו על ידי איש מכללה כלפי עובר אורח אם אלו אירעו בשטחי המכללה או במסגרת פעילותה.


מהי הטרדה מינית? כל אחת מן הפעולות הבאות:

 • סחיטת אדם לבצע מעשה בעל אופי מיני;
 • מעשה מגונה - מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים;
 • הצעה חוזרת בעלת אופי מיני, המופנית לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות.
 • במקרה של יחסי מרות או סמכות, הצעה חוזרת כאמור, אף אם לא הובעו חוסר ענין או התנגדות;
 • התייחסות חוזרת למיניותו של אדם, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות. במקרה של יחסי מרות או סמכות, התייחסות חוזרת כאמור, אף אם לא הובעו חוסר ענין ו/או התנגדות;
 • התייחסות מבזה או משפילה למינו, למיניותו או לנטייתו המינית של אדם;
 • פרסום שלא בתום לב של תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות בהן הפרסום עלול להשפילו וכאשר לא ניתנה הסכמתו לפרסום.


מהי התנכלות?

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא כאשר מקור הפגיעה הוא באחד מאלה:

 • הטרדה מינית;
 • דיווח, תלונה, עדות או תביעה בשל התנכלות או בשל הטרדה מינית;
 • סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לפנייה, תלונה או תביעה בשל התנכלות ו/או הטרדה מינית.

 

דרכי טיפול בהטרדה מינית או התנכלות:

נפגע אשר חש כי חווה הטרדה מינית או התנכלות יכול לפעול בכל אחד משלושת הערוצים הבאים, כולם או חלקם, לפי בחירתו:

 • הליך משמעתי:  פניה לאחת מן הנציבות. הפניה יכולה להיעשות באופן אישי או באמצעות אחר, בעל פה או בכתב.
 • הליך פלילי:  הגשת תלונה במשטרה.
 • הליך אזרחי: הגשת תביעה אזרחית.

חובת דיווח: איש מכללה אשר התעורר אצלו חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות באחר לא יטפל במקרה בעצמו אלא ידווח על כך לאחת מן הנציבות, מהר ככל הניתן בנסיבות העניין.

הנציבות למניעת הטרדה מינית: במכללה פועלות שתי נציבות למניעת הטרדה מינית אשר תפקידן לקבל תלונות ופניות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות, לברר אותן בהתאם להליך המפורט בתקנון ולהמליץ לגורמים המוסמכים במכללה על נקיטת פעולות זמניות או קבועות הנחוצות לדעתן לצורך הטיפול במקרה.

הטיפול בפניה וחובת סיוע לנציבה בהליך הבירור: הנציבות תדאגנה לקיומו של הליך בירור דיסקרטי ויסודי תוך שמירה על זכויותיהם של כלל הנוגעים בדבר. כל איש מכללה ישתף פעולה באופן מלא עם הנציבות ויסייע להן ככל הניתן במילוי תפקידן. הימנעות משיתוף פעולה עם נציבה כמו גם אי מסירת מידע או מסירת מידע כוזב, עשויות להוות עבירת משמעת.

סיום הטיפול בפניה: בעקבות הבירור תמליץ הנציבה המטפלת בפניה על הצעדים שיש לדעתה לנקוט בעקבות תוצאות הבירור: להמליץ על העמדת הנידון לדין משמעתי, על הפרדת הצדדים, על סגירת התיק או כל צעד אחר המתאים בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתה של הנציבה.

שמירה על סודיות: הנציבות וכל איש מכללה אחר אשר נחשף לטיפול בפניה מחויבים לשמור בסוד כל מידע הנוגע לפניה, פרט למקרים בהם מסירת המידע הינה חובה על פי דין או לצורך מסירת מידע לנציבות לצורך הטיפול בפניה.


פרטי הנציבות:

​ד"ר מרב מדמוני אזולאי 04-8590174 meiravm@Gordon.ac.il

גב' אורית ברניה  oritb@gordon.ac.il    04-8590149

 

לתקנון המלא לחצו כאן