סדרי הרשמה ללימודי תואר שני בחינוך | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

לחצו כאן לתנאי הקבלה >>

 

 מסמכים שחובה לצרף לצורך רישום

 1. טופס הרשמה מלא וחתום
 2. תעודת תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר
 3. תעודת הוראה
 4. גיליון ציונים מסכם של לימודי התואר הראשון, הכולל את ממוצע הציונים הכללי
 5. גיליון ציונים מסכם של לימודים לתעודת הוראה, כולל ממוצע הציונים הכללי, וכולל ציון בקורס אנגלית מתקדמים  2
 6. קורות חיים
 7. אישור על ותק בהוראה (או צילום תלוש השכר)
 8. מכתב המלצה ממנהל ביה"ס/מפקח (רשות)
 9. שתי תמונות דרכון (יש לרשום את השם המלא ומספר ת.ז. מאחורי שתי התמונות)
 10. צילום תעודת זהות
 11. קבלה עבור דמי רישום (400 ₪)

* לריאיון הקבלה יזומנו מועמדים שיימצאו מתאימים על-פי הקריטריונים המפורטים בתנאי הקבלה.

 


 הפסקת לימודים או ביטול הרשמה

 1. ביטול הרשמה: דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו הרשמתם.
 2. תקנות החזר שכר לימוד בגין הפסקת לימודים: מועמד ללימודים או סטודנט המבקש לבטל הרשמתו למוסד או להפסיק לימודיו בו, ימלא טופס ביטול הרשמה / הפסקת לימודים באתר המכללה -בקישור הבא. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים. התאריך הקובע להתחשבנות סופית הוא התאריך בו התקבל הטופס שמולא באתר.
 3. יש לעיין בתקנון שכר לימוד באתר המכללה - לחצו כאן למעבר לתקנון.

 

 שכר הלימוד
שכר הלימוד נקבע מדי שנה ע"י ועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה (ועדת התכנון והתקצוב) והוא זהה בכל המכללות בארץ,  צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מדי חודש בהתאם לפרסום המדד.

 

 הכרה בלימודים קודמים (אקרדיטציה) ופטור מקורסי לימוד

המכללה תכיר בלימודים קודמים (עד 4 ש"ש) בהתחשב בנושא הלימודים ומקום ההכשרה, ובאישור ראש החוג.

 • ככלל, יוכרו קורסים הזהים בתכניהם לתכני הקורסים בתכנית, שנלמדו לאחר לימודי התואר הראשון, כחלק מלימודי תואר שני במסגרת אקדמית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.
 • הקורס הרלוונטי נלמד עד 7 שנים לפני תחילת הלימודים לתואר השני.
 • הציון שקיבל הסטודנט בגינו הוא לפחות 80.
 • לא יינתן פטור מקורס סמינריוני.
 • האקרדיטציה תינתן בתנאי שהמרצה בקורס היה בעל תואר ד"ר לפחות ולימד בתכניות לימודים לתואר שני במוסד אקדמי מוכר.
 • קבלת אקרדיטציה או פטור מקורס/ים אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום שכר לימוד מלא.

טופס בקשת אקרדיטציה נמצא באתר ליווי סטודנטים בתואר השני. לבקשה יש לצרף מסמכים רלוונטיים- גיליונות ציונים וסילבוס.

 

 

 

 

 

 

 

צור קשר
 • captcha
 • 5033*